مشاوره تخصصی

شرکت سورین فربد به کارخانه‌ها، کارگاه‌های صنعتی، سازندگان دستگاه و شرکت‌های اتوماسیونی خدمات مشاوره‌ای و فنی زیر را ارائه می نماید:

  • اورهال کامل دستگاه های بینایی ماشین و سلول های رباتیک
  • نصب و راه اندازی دستگاههای خارجی
  • بهینه سازی و به روز رسانی دستگاه های موجود برای عملکرد بهتر
  • آموزش تنظیمات نرم افزاری دستگاه های موجود
  • اتصال ماشین های موجود به سیستم ها و تجهیزات مختلف
  • یکپارچه‌سازی سیستم های رباتیک با سیستم‌های بینایی
  • پشتیبانی برای بهبود عملکرد سخت افزار و نرم افزار
  • اضافه کردن ایستگاههای بینایی بر روی خطوط تولید و دستگاههای تولید کنندگان
  • اجرای سیستمهای داده برداری و مانیتورینگ پیشرفته و اینترنت اشیاء
  • همکاری با شرکت‌های دیگر در زمینه توسعه نرم افزار ها و الگوریتم های هوش مصنوعی

همیشــه بــا داشــتن یــک تیــم خــوب مــی تــوان، راه حــل هــای نــو و کارآمــدی را بــرای چالـش هـای مشـتریان خلـق کـرد. ایـن تیـم خـلاق و جـوان کـه هـر کـدام تجربـه انجـام پـروژه هـای بـزرگ را دارنـد ، بهتریـن مشـاوره و خدمـات را بـه مشـتریان ارائـه مـی دهنـد.

فهرست