دستگاه بازرسی سیم کانکتور

توسط این دستگاه عملیات پرس سیم بر روی کانکتور انجام می شود به این صورت که اپراتور هر یک از سیم ها را داخل سوراخ کانکتور کرده و عملیات پرس توسط دستگاه انجام می شود با دوربین تعبیه شده داخل این دستگاه نحوه صحیح قرار گرفتن سیمها داخل کانکتور توسط سیستم بینایی ماشین کنترل و بازرسی می شود.

دستگاه بازرسی سیم کانکتور
دستگاه بازرسی سیم کانکتور
دستگاه بازرسی سیم کانکتور1
دستگاه بازرسی سیم کانکتور
فهرست