بازرسی سیم کانکتور

توسط این دستگاه عملیات پرس سیم بر روی کانکتور انجام می شود به این صورت که اپراتور هر یک از سیم ها را داخل سوراخ کانکتور کرده و عملیات پرس توسط دستگاه انجام می شود با دوربین تعبیه شده داخل این دستگاه نحوه صحیح قرار گرفتن سیمها داخل کانکتور توسط سیستم بینایی ماشین کنترل و بازرسی می شود.

فهرست