ربات های پالتایزینگ

به چیدمان اجسام بر روی هم به اشکال مختلف پالت می گویند . یک کارخانه تولیدی را در نظر بگیرید بعد از اینکه مرحله بسته بندی بصورت کارتن به اتمام رسید ، توسط کارگرها  این کارتن ها به طور منظم بر روی هم قرار می گیرند تا توسط لیفتراک به انبار فروش منتقل گردد . پالتایزینگ توسط ربات به راحتی انجام می گیرد و عملیات چیدمان کارتن ها به طور منظم و با پترن های مختلف انجام می گیرد .

پالتینگ
فهرست