لوازم جانبی ربات

از خصوصیات ربات صنعتی یکی میزان بار قابل تحمل و دیگری سطح دسترسی آن می باشد. برای این که یک ربات بتواند در کاربردهای مختلف به بهترین حالت به وظایف خود عمل کند نیاز به یک سری لوزم جانبی دارد که در کاربردهای مختلف نوع تجهیزات نیز متفاوت می باشد . به عنوان مثال برای کاربرد جوشکاری ، نیاز به تجهیزات جوشکاری از جمله گان مناسب دارد یا برای کاربرد پالتایزینگ نیاز به گریپرهای پنوماتیک برای گرفتن محصول می باشد در این قسمت با انواع مختلف تجهیزات لوازم جانبی ربات آشنا خواهید شد.

لوازم جانبی ربات
گریپر
لوازم جانبی ربات
وکیوم
لوازم جانبی ربات
یونیت تغییر موقعیت
لوازم جانبی ربات
گریپر پالتایزینگ
لوازم جانبی ربات
یونیت تمیزکاری گان
لوازم جانبی ربات
محور حرکت خطی
لوازم جانبی ربات
گان جوش
لوازم جانبی ربات
گان اسپری رنگ
فهرست